برای افزودن آدرس جدید کافی است فرم مربوطه را تکمیل کنید. شما می توانید آدرس های متعددی را برای خود وارد کنید و در زمان خرید از هر کدام که تمایل داشته باشید استفاده نمایید.
به منظور تسهیل در ارائه خدمات به شما، ضروری است آدرس را به همراه کدپستی به صورت دقیق وارد نمایید.